Pravidlá Interligy

1. Všeobecná časť


1.1.
Tieto pravidlá su záväzné pre všetkých účastníkov Krupanskej Interligy t.j.hráčov,rozhodcov,funkcionárov mužstiev a členov výboru.

1.2.
Pravdilá Interligy vypracováva organizátor (Piváreň u Miňa).Navrhuje rozpis a termíny zápasov, rozpis rozhodcov a vedie potrebnú agendu po celý ročník súťaže.Pravidlá schvaľuje výbor Interligy.

1.3
. Súťaž riadi organizátor spolu s výborom, ktorého členovia sú zároveň
kapitáni  mužstiev.

1.4.
Výbor s organizátorom má právo udeľovať tresty a pokuty, disponovať
s financiami a  pred začiatkom každého ročníka novelizovať pravidlá.

1.5. Každý člen výboru má právo podávať podnety na výbor k prešetreniu pirestupkov.

1.6. Pri hlasovaní vo výbore o určitom probléme v súťaži rozhoduje
väčšina
z prítomných členov výboru.Organizátor nehlasuje.


2. Systém súťaže Krupanskej Interligy

2.1. Hrá sa jednokolvým systémom každý s každým. Víťaz je známy po poslednom kole.

2.2.
Poradie mužstiev  v súťaži určuje bodový zisk. Boduje sa systémom:
víťazstvo - 3 body, remíza - 2 body, prehra - 1 bod, kontumácia 0 bodov. O pirebežnom poradí v tabuľke rozhodujú body a lepšie celkové skóre. O konečnom poradí v tabuľke rozhoduje:

1. - väčší počet bodov


2. - pri rovnosti bodov 2 mužstiev :


- vzájomný zápas
- väčší rozdiel strelených a obdržaných gólov
- viac strelených gólov
- viac celkových víťazstiev a potom nový zápas


 3. - Pri rovnosti 3 a viac mužstiev :

- minitabuľka vzájomných zápasov
- väčší počet bodov z týchto zápasov
- viac strelených gólov
- viac celkových víťazstiev a potom nový zápas


3. Povinnosti a práva mužstiev, organizátora a
    rozhodcu

3.1. Mužstvo je povinné pred začiatkom súťaže nahlásiť organizátorovi :
kapitána,súpiskuhráčov ( min. vek 15 rokov) a zaplatiť štartovné - 7 eur za
každého hráča, do začiatku svojho prvého zápasu.

3.2. Mužstvo má právo doplniť (zmeniť) súpisku najneskôr do začiatku
tretieho kola Interligy.

3.3. Mužstvo je povinné nastúpiř na zápas v určený čas podľa rozpisu.Čakacia doba na mužstvo, ktoré ma hra´t a je ich menej ako 5+1 je 15 min.Po tejto dobe musí mužstvo nastúpiť aj v minimálne povolenom počte hráčov na ihrisku (3+1). Nenastúpenie mužstva na zápas vôbec , alebo po čakacej dobe, alebo v nedostačujúcom zložení, vedie ku kontumačnej prehre 3:0 a k neprideleniu žiadneho bodu.

3.4. Mužstvo je povinné pred zápasom sa sústrediť na jednej z dvoch striedačiek a z jej bezprostrednej blízkosti prevádzař striedanie hráčov počas zápasu.

3.5. Mužstvo počas súťaže zastupujú kapitáni , preto si ich starostlivo vybarajte. Rozhodujú za mužstvo o všetkých zmenách a sú povinní  informovať svoj tým o tom.Oznamy budú vyvesené na nástenke. Dohoda s kapitánom je rozhodujúca a žiadne protesty sa už neakceptujú.

3.6. Mužstvá majú počas súťaže právo odložiť alebo predohrať si zápas. Toto kapitáni oznámiť organizátorovi najneskôr do stredy príslušneho týždňa v ktorom sa ma kolo odhrať a zároveň musia nahlásiť termín dohrávky.Tento zápas potom treba odohrať  do svojho najbližšieho zápasu resp. do nedele nasledujúceho kola.Ak jeden z kapitánov s odložením zápasu nesúhlasí, platí původne určený termín zápasu určený podľa rozpisu.

3.7. Organizátor má právo určiř náhradný termín dohrávky, ak sa mužstvá nevedia dohodnúť. Ak na tento termín nenastúpia obe mužstvá, tak prehrávajú kontumačne 3:0, alebo to mužstvo ktoré nepríde.

3.8. Organizátor ma výsostné právo rozhodnúť o hraní či nehraní zápasu v prípade nespôsobilého terénu. V jeho neprítomnoti rozhodne rozhodca. Toto sa sú mužstvá povinné rešpektovať.

3.9. Organizátor môže pri dôležitých zápasoch nasadiť neutrálneho a skúseného rozhodcu.

3.10. Rozhodovanie zápasov prevádzajú skúsený vybraní rozhodcovia z jednotlivých mužstiev.

3.11. Rozhodovaie dôležitých zápasov môže rozhodovať aj neutrálny rozhodca, keď o to mužstvá požiadajú organizátora.Takýto rozhodca dostane "U Miňa" občerstvenie 1 euro za jeden zápas z prostriekov Interligy.

3.12. Rozhodca sa počas zápasu pohybuje po ihrisku a dbá na to, aby mužstvá prevádzali striedanie poblíž striedačiek.

3.13. Rozhodca vypisuje kartičku o strelcoch gólov, o obdržaných kartách a po skončení zápasu zabezpečí zbalenie sieťok a spolu s loptou ich odovzdá organizátorovi.

3.14. Rozhodca môže, ale nemusí upozorniť  to mužstvo, ktoré si nesplnilo pokutovú povinnosť.Toto je povinný sledovať kapitána mužstva.

3.15. Rozhodca nepripustí do hry zjavne podnapitého hráča.Oznámi to kapitánovi a ten je povinný to rešpektovať a zjednať nápravu.

3.16. Rozhodca môže udelť červenú alebo žltú kartu aj hráčom na striedačke.

3.17. Rozhodca preruší zápas pri prudkom daždi či búrke a pokiaľ je to možné  zápas sa dohrá. Ale:

- ak sa už ďaľej hrať nedá  a je odohraté viac ako 35 min., dosiahnutý výsledok zostáva v platnosti a zápas sa predčasne končí.
- ak sa už ďaľej hrať nedá a je odohraté menej ako 35 min., zostávajúci výsledok zostáva v platnosti a zostávajúci čas sa dohrá v náhradnom termíne.


4. Súťažný poriadok

4.1. Za žltú kartu je pokuta 2 eurá, za červenú 4 eurá.Platí sa iba za kartu vyššej hodnoty.
- Hráč ktorý dostane červenú kartu, je vylúčený do konca zápasu.
- Hráč ktorý dostane červenú kartu aj ďaľší krát, môže po porad kapitánov zastavenú
  činnosť
na jeden alebo viac zápasov, alebo bude vylúčený až do konca súťaže.

4.2. Mužstvo, ktoré nastúpi na zápas s hráčom mimo súpisky, prehráva kontumačne 3:0.

4.3. Mužstvo sa za kontumačnú trestá pokutou 10 eur.

4.4. Mužstvo, ktoré si nesplní svoju pokutovú povinnosť do najbližšieho zápasu sa trestá odrátaním 1 bodu po skončení súťaže za každý takýto priestupok.

4.5. Mužstvo je povinné odpískať jemu určené zápasy podľa rozpsiu.
       Neodpískanie sa trestá:
- pokutou 10 eur za každý neodpískaný a odrátaním 3 bodov po skončení
  (keď mužstvo nepríde odpískať zápas a ani to neoznámi organizátorovi)
- pokutou 4 eurá za každý neodpísakný zápas
  (keď mužstvo oznámi organizátorovi 2 dne vopred, že pískať nepríde)
- pokutou 2 eurá za každý neodpísakný zápas
  (keď mužstvo oznámi organizátorovi 2 dni vopred, že písakť nepríde a našlo
  si neutrálneho rozhodcu, ktorý za nich odpíska určené zápasy.
  Takéhoto rozhodcu musí schvaľovať organizátor. Tieto peniaze
   vyberie od mužstva organizátor, no nejdú do príjmu Interligy.
   Dostane ich rozhodca na občerstvenie.
- žiadnou pokutou - keď mužstvá oznámia 2 dni dopredu oragnizátorovi,
  že nechcú aby im určený zápas pískal pridelený rozhodca - potom
  rozhodcu zabezpeči organizátor
- žiadnou pokutou - keď mužstvu čo má pískať nevyhovuje termín jedného
  z dní povinného pískania si vymení termín s iným mužstvom  a toto
   povinné pískanie mu vráti.Samozrejme môžu tak urobiť iba zo súhlasom
   organizátora.
- žiadnou pokutou - keď organizátor nasadí na ťažký a dôležitý zápas
  neutrálneho a skúseného rozhodcu.

4.6. Mužstvo ktoré počas zápasu nastúpi so šiestimi hráčmi  v poli a ten sa evidentne zapojí do hry, bude potrestané priamym kopom a ako sa to stane v obzvlášť  nebezpečnej situácií, kedy tento hráč vbehol do ihriska z iného miesta ako je určené na striedanie a svojim počinom zabránil vsieteniu gólu, sa trestá priamym kopom z miesta priestupku a červenou kartou pre hráča. Mužstvo však pokračuje v plnom počte.

4.7. Mužstvu ktoré počas súťaže odstúpi alebo je vylúčené zo súťaže sa jeho výsledky anulujú.

4.8. Pri konttumačných prehrách 3:0, sa góly do celkového skóre mužstiev započítavajú.Góly sa žiadnym strelcom nepripisujú.

4.9. Ak je rozhodca inzultovaný v zápase alebo následne po ňom, zápas predčasne ukončí a určí mužstvo ktoré spôsobilo inzultáciu.Inzultujúce mužstvo prehráva zápas kontumačne 3:0.

4.10. Za inzultáciu rozhodcu sa považuje:

a) udretie alebo kopnutie rozhodcu ktorýmkoľvek hráčom na ihrisku alebo na striedačke.
b) sotenie alebo opľutie rozhodcu ktorýmkoľvek hráčom na ihrisku alebo na striedačke.

4.11. Rozhodca udelí červenú kartu ktorémukoľvek hráčovi na ihrisku alebo na striedačke za:

a) hrubú slovnú urážku
b) vytrhnutie píšťaľky alebo karty
c) úmyselné nakopnutie lopty do rozhodcu
d) hodenie cudzieho predmetu do rozhodcu